Privacybeleid

Privacybeleid Van Herwerden Arbeidsrecht

 

Algemeen

 

 1. Van Herwerden Advocatuur B.V. (hierna te noemen: “Van Herwerden Arbeidsrecht”) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

 

 1. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus 2022. Van Herwerden Arbeidsrecht behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt om die reden aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving op de website.

 

 1. In dit Privacybeleid wordt het volgende toegelicht.

 

 • Welke persoonsgegevens Van Herwerden Arbeidsrecht verzamelt en op welke wijze;
 • Voor welke doeleinden en om welke redenen Van Herwerden Arbeidsrecht uw persoonsgegevens verwerkt;
 • Hoe lang Van Herwerden Arbeidsrecht uw persoonsgegevens bewaart;
 • Met wie Van Herwerden Arbeidsrecht uw persoonsgegevens deelt;
 • Hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • De rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • Het gebruik door Van Herwerden Arbeidsrecht van cookies;
 • Hoe u contact met Van Herwerden Arbeidsrecht kunt opnemen.

 

Persoonsgegevens

 

 1. Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon bedoeld. Van Herwerden Arbeidsrecht kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om de website van Van Herwerden Arbeidsrecht te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan de website van Van Herwerden Arbeidsrecht;
 • Persoonsgegevens die u Van Herwerden Arbeidsrecht verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u Van Herwerden Arbeidsrecht verstrekt of die Van Herwerden Arbeidsrecht kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

 

 1. Van Herwerden Arbeidsrecht verzamelt deze persoonsgegevens omdat u deze aan Van Herwerden Arbeidsrecht heeft verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u data verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met Van Herwerden Arbeidsrecht, uw gegevens op de website van Van Herwerden Arbeidsrecht zijn ingevoerd, u uw visitekaartje heeft gegeven of u heeft gesolliciteerd naar een stageplek of baan. Van Herwerden Arbeidsrecht kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

 

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

 

 1. Van Herwerden Arbeidsrecht kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

 • Om juridische diensten te verstrekken;
 • Om aan de juridische en wettelijke verplichtingen zoals die op Van Herwerden Arbeidsrecht rusten, te voldoen;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events, workshops en andere marketinguitingen die voor u van belang kunnen zijn;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

 

 1. Van Herwerden Arbeidsrecht verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

 

Bewaartermijn

 

 1. Van Herwerden Arbeidsrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

 

Delen met anderen

 

 1. Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan Van Herwerden Arbeidsrecht uw persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot de groep van Van Herwerden Arbeidsrecht. In bepaalde gevallen kan Van Herwerden Arbeidsrecht uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder maar niet beperkt tot:

 

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die Van Herwerden Arbeidsrecht verstrekt, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel nadere leveranciers aan wie Van Herwerden Arbeidsrecht bepaalde ondersteunende diensten uitbesteed.

 

 1. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen vindt uitsluitend plaats voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

 

 • Derden aan wie Van Herwerden Arbeidsrecht uw persoonsgegevens verstrekt, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Van Herwerden Arbeidsrecht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Van Herwerden Arbeidsrecht sluit Van Herwerden Arbeidsrecht met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.
 • Om de diensten van Van Herwerden Arbeidsrecht te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Van Herwerden Arbeidsrecht erop toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

 

 

 

Beveiliging

 

 1. Van Herwerden Arbeidsrecht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact op te nemen met Van Herwerden Arbeidsrecht via: margot@vanherwerdenarbeidsrecht.nl.

 

Uw rechten

 

 1. U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

 

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Van Herwerden Arbeidsrecht van u heeft verzameld. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Van Herwerden Arbeidsrecht bevoegd is om, vanwege bijvoorbeeld een professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Van Herwerden Arbeidsrecht verplicht is om uw gegevens te bewaren om op Van Herwerden Arbeidsrecht rustende juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Van Herwerden Arbeidsrecht wettelijk bevoegd is om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om uw gegevens te ontvangen die Van Herwerden Arbeidsrecht van u heeft. Het gaat hierbij uitsluitend om digitale gegevens. Voorts gaat het uitsluitend om persoonsgegevens die Van Herwerden Arbeidsrecht óf met uw toestemming verwerkt óf om een overeenkomst met u uit te voeren. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm worden verstrekt. U heeft het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profilering;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Van Herwerden Arbeidsrecht bevoegd is om uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan de op Van Herwerden Arbeidsrecht rustende juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Cookies

 

 1. Van Herwerden Arbeidsrecht maakt gebruik van cookies op haar website. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat door de webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

 

 1. De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. Wel kunnen zonder uw voorafgaande toestemming functionele en analytische cookies via de website worden geplaatst.

 

Contact

 

 1. Indien u nadere informatie wenst over dit Privacybeleid of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Van Herwerden Arbeidsrecht via: margot@vanherwerdenarbeidsrecht.nl.