Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Herwerden Arbeidsrecht

(English translation below)

1. Opdrachtnemer
Opdrachtnemer is de besloten vennootschap Van Herwerden Advocatuur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te ’s-Gravenhage aan het adres Adriën Moonenweg 26 (2597 KN), ingeschreven in het Handelregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86975412, hierna “Van Herwerden Arbeidsrecht”. De B.V. voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn gesteld.

2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door Van Herwerden Arbeidsrecht, haar bestuurders dan wel haar werknemers ten behoeve van opdrachtgevers (tevens: de cliënte) worden verricht.

3. Identificatie opdrachtgever
Krachtens de geldende wetgeving moet Van Herwerden Arbeidsrecht onder meer de identiteit van de cliënte verifiëren, vaststellen of er ongebruikelijke transacties zijn verricht of worden overwogen en, indien nodig, de bevoegde autoriteiten in kennis stellen van dergelijke activiteiten zonder de cliënte daarvan op de hoogte te brengen. De cliënte bevestigt dat hij/zij op de hoogte is van en akkoord gaat met het voorgaande en dat hij/zij alle vereiste informatie zal verstrekken. Indien Van Herwerden Arbeidsrecht persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in het kader van de uitvoering van opdrachten, geschiedt deze verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid van Van Herwerden Arbeidsrecht, te raadplegen op de website.

4. Uitvoering van de opdracht
Van Herwerden Arbeidsrecht draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

5. Inschakeling derden
Indien Van Herwerden Arbeidsrecht bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van derden, is zij voor hun gedragingen niet aansprakelijk, onverminderd haar gehoudenheid om bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen en om, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de cliënte omtrent de inschakeling van derden te overleggen. Dit laatste geldt niet voor de inschakeling van koeriers, deurwaarders en procesadvocaten in een ander arrondissement.

6. Samenwerking en waarneming
Als de aard of de omvang van de opdracht dat vereist, maakt Van Herwerden Arbeidsrecht gebruik van de diensten van mr. Willy Hafkamp – van der Zwaard van Solid Arbeidsrecht, gevestigd te Nederhorst den Berg, en/of mr. Marijn Cok van Flex Lawyer, gevestigd te Amsterdam, op basis van een opdrachtovereenkomst. Mr. Hafkamp is tevens de vaste waarnemer van Van Herwerden Arbeidsrecht.

7. Elektronische communicatie
Van Herwerden Arbeidsrecht zorgt voor redelijke maatregelen ter voorkoming van schade als gevolg van virussen en onderschepping of manipulatie van elektronische manipulatie. Van Herwerden Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Van Herwerden Arbeidsrecht.

8. Honorarium
De door Van Herwerden Arbeidsrecht in rekening te brengen tarieven worden op uur basis in rekening gebracht. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het honorarium niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Tenzij met de cliënte andere afspraken zijn gemaakt declareert Van Herwerden Arbeidsrecht na afloop van iedere maand de blijkens haar administratie nog niet gedeclareerde verrichtingen en gemaakte kosten, verhoogd met BTW. De gemaakte kosten bestaan onder andere uit: vertaalkosten, deurwaarderskosten, griffierechten, procureurskosten en reiskosten.
Van Herwerden Arbeidsrecht kan de aanvang/uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk stellen van de betaling van een voorschot, verhoogd met BTW. Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening van hetgeen uiteindelijk door de cliënte aan Van Herwerden Arbeidsrecht is verschuldigd. De hoogte van het door de cliënte te betalen voorschot wordt door Van Herwerden Arbeidsrecht vastgesteld aan de hand van het te verwachten honorarium over het eerstvolgende kwartaal en de te verwachten kosten zoals griffiegelden en deurwaarderskosten.

9. Facturatie
Tenzij met de cliënte andere afspraken zijn gemaakt, declareert Van Herwerden Arbeidsrecht na afloop van iedere maand de blijkens haar administratie nog niet gedeclareerde verrichtingen en gemaakte kosten, verhoogd met BTW.

10. Indexatie
De uurtarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

11. Betalingstermijn
Declaraties dienen door cliënte binnen de op de declaratie aangegeven termijn, doch niet later dan 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening in Euro op een door Van Herwerden Arbeidsrecht aangewezen rekening te worden voldaan. Betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie.

12. Betwisting van de declaratie
Indien naar het oordeel van de cliënte het door Van Herwerden Arbeidsrecht in rekening gebrachte honorarium, of de in rekening gebrachte kosten niet juist zijn (is), dient de cliënte Van Herwerden Arbeidsrecht daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de declaratie, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie, schriftelijk en met reden omkleed in kennis te stellen.

13. Betalingsverzuim
Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de cliënte van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim is Van Herwerden Arbeidsrecht – onverminderd haar recht op betaling – gerechtigd de verlening van verdere diensten op te schorten, dan wel te beëindigen. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat Van Herwerden Arbeidsrecht niet over dan nadat de cliënte een redelijke termijn is gegund om de betalingsachterstand in te lossen en zich in geval van beëindiging van de opdracht te voorzien van bijstand door een andere advocaat.

14. Rente en incassokosten
In geval van betalingsverzuim heeft Van Herwerden Arbeidsrecht met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarnaast heeft Van Herwerden Arbeidsrecht recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Onder de buitengerechtelijke kosten worden verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

15. Beperking aansprakelijkheid
In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7:422, lid 1, sub b van het Burgerlijk Wetboek worden alle werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon – verricht door Van Herwerden Arbeidsrecht, en is/zijn haar venno(o)t(en) niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet automatisch door hun dood, ondercuratelestelling of faillissement. Iedere aansprakelijkheid van Van Herwerden Arbeidsrecht voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. De verzekerde som onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Herwerden Arbeidsrecht, afgesloten bij HDI, bedraagt – inclusief het toepasselijke eigen risico – maximaal EUR 1.000.000 per aanspraak. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens de venno(o)t(en), medewerkers en ingeschakelde derden is uitgesloten. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de cliënte met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar.

16. Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen Van Herwerden Arbeidsrecht en de cliënte wordt beheerst door Nederlands recht. In geval van een geschil is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van verschillen tussen de Nederlandse en Engelse versie, zal de Nederlandse uitleg voorrang krijgen.

’s Gravenhage 1 januari 2024

 

 

 

General terms and conditions Van Herwerden Employment law

1. Contractor
The Contractor is the private company with limited liability Van Herwerden Advocatuur B.V., with registered office in Amsterdam and place of business in ‘s-Gravenhage at the address Adriën Moonenweg 26 (2597 KN), registered in the Dutch Chamber of Commerce under number 86975412, hereinafter “Van Herwerden Employment law”. The B.V. meets the requirements set by the Dutch Bar Association.

2. Applicability of General Terms and Conditions
These general terms and conditions shall apply to all activities performed by Van Herwerden Employment law, its directors or its employees on behalf of clients.

3. Client identification
Under applicable law, Van Herwerden Employment Law must, among other things, verify the identity of the client, determine whether any unusual transactions have been carried out or are contemplated and, if necessary, notify the competent authorities of such activities without informing the client. The client confirms that he/she is aware of and agrees to the foregoing and will provide all required information. If Van Herwerden Employment law processes personal data, whether or not in connection with the execution of assignments, such processing shall be in accordance with the Privacy Policy of Van Herwerden Employment law, which can be consulted on the website.

4. Execution of the assignment
Van Herwerden Employment law shall ensure that the execution of the assignment is done in accordance with the requirements of care and quality.

5. Use of third parties
If Van Herwerden Employment law makes use of the services of third parties in performing its work, it shall not be liable for their conduct, without prejudice to its obligation to exercise due care in selecting these third parties and, if reasonably possible, to consult with the client about the use of third parties. The latter shall not apply to the engagement of couriers, bailiffs and process servers in another district.

6. Cooperation and substitution
If the nature or scope of the assignment so requires, Van Herwerden Arbeidsrecht engages the services of Willy Hafkamp – van der Zwaard of Solid Arbeidsrecht, Nederhorst den Berg, the Netherlands, and/or Marijn Cok of Flex Lawyer, Amsterdam, the Netherlands, on the basis of an assignment agreement. Mr. Hafkamp is also the permanent substitute for Van Herwerden Employment Law.

7. Electronic Communication
Van Herwerden Employment law will take reasonable measures to prevent damage caused by viruses and interception or manipulation of electronic communications. Van Herwerden Employment law is not liable for damages resulting from the transmission of viruses and/or other irregularities in the electronic communication, except to the extent that the damage is the result of intent or gross negligence of Van Herwerden Employment law.

8. Fees
The fees to be charged by Van Herwerden Arbeidsrecht shall be charged on an hourly basis. Unless otherwise agreed in writing, the fee does not depend on the outcome of the assignment granted. Unless other arrangements have been made with the client, Van Herwerden Arbeidsrecht will invoice, at the end of each month, the transactions and costs incurred that have not yet been invoiced according to its records, plus VAT. The costs incurred include translation costs, bailiff costs, court fees, attorney fees and travel expenses.
Van Herwerden Arbeidsrecht may make the commencement/performance of the work subject to the payment of an advance, plus VAT. This advance shall serve as a deposit for further settlement of what is ultimately owed by the client to Van Herwerden Arbeidsrecht. The amount of the advance to be paid by the client will be determined by Van Herwerden Arbeidsrecht on the basis of the expected fees for the next quarter and the expected costs such as court fees and bailiff fees.

9. Invoicing
Unless other arrangements have been made with the client, Van Herwerden Employment law shall, at the end of each month, charge the client for the transactions and costs which, according to its administration, have not yet been invoiced, plus VAT.

10. Indexation
Hourly rates may be adjusted annually.

11. Payment term
Declarations must be paid by the client within the period indicated on the invoice, but no later than 30 days after the invoice date, without discount or setoff in Euros to an account designated by Van Herwerden Employment law. Payments shall be debited to the oldest outstanding invoice.

12. Contestation of the statement of expenses
If in the opinion of the client the fees charged by Van Herwerden Employment law, or the costs charged are not correct, the client must inform Van Herwerden Employment law thereof in writing, stating reasons, as soon as possible after receipt of the statement of expenses, but within 14 days at the latest.

13. Default of payment
If the invoice is not paid within the payment period, the client is legally in default of payment, without a reminder or notice of default being required. In case of default Van Herwerden Employment law shall be entitled – without prejudice to its right to payment – to suspend or terminate the provision of further services. Van Herwerden Employment law shall not proceed to such suspension or termination until after the client has been given a reasonable time to settle the payment arrears and, in the event of termination of the assignment, to arrange for assistance from another lawyer.

14. Interest and collection costs
In the event of default Van Herwerden Employment law shall be entitled, from the due date until the day of payment in full, to delay interest on the due amounts of 1% per month or part of a month. In addition, Van Herwerden Employment law shall be entitled to compensation for judicial and extrajudicial collection costs. The extrajudicial costs are the reasonable costs for obtaining payment extrajudicially, respectively other costs that as property damage within the meaning of Article 6:96 BW eligible for compensation.

15. Limitation of liability
Contrary to the provisions of Sections 7:404, 7:407(2), 7:409 and 7:422(1)(b) of the Dutch Civil Code, all work – regardless of whether the assignment was given with a view to a specific person – shall be performed by Van Herwerden Employment law, and its partner(s) shall not be personally obliged or liable and the assignment shall not end automatically as a result of their death, receivership or bankruptcy. Any liability of Van Herwerden Employment law for damages resulting from or in connection with the performance of the instruction shall be limited to the amount paid out, if any, under its professional liability insurance policy, taken out with HDI, increased by the amount of any applicable excess. The insured sum under the professional liability insurance of Van Herwerden Employment law shall – including the applicable excess – not exceed EUR 1,000,000 per claim. Any claim for compensation against the company/companies, employees and third parties is excluded. Any claim for damages shall lapse one year after the day on which the client became aware of any damage and shall expire at the latest after three years.

16. Applicable law
The legal relationship between Van Herwerden Employment law and the client is governed by Dutch law. In the event of a dispute, the Dutch text of these general terms and conditions shall apply. These general terms and conditions have been drawn up in Dutch and English. In the event of differences between the Dutch and English versions, the Dutch interpretation shall prevail.

The Hague, January 1, 2024

 

 

.